Zaposli osobu sa invaliditetom

U cilju ispunjenja Zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invlaiditetom plaćanja penala i ostvarenja ušteda za kompaniju nudimo vam uslugu korišćenja baze radnosposobnih osoba sa invaliditetom na teritoriji južne Bačke. Zaposliti osobu sa invalitietom uz podršku eksperata Klastera socijalnog preduzetništva Vojvodine (čije članice zapošljavaju oko 50% osoba sa invaliditetom od ukupnog broja zaposlenih) može biti višestruko korisno za kompaniju. Sa jedne strane kompanija dobija pripremljenog, vrednog i dobrog radnika, koji je spreman da svojim radom doprinese ciljevima kompanije a sa druge strane kompanija nema obavezu plaćanja ne malog iznosa penala po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ukoliko zakonom spada u kategoriju poslodavaca koje moraju da zaposle osobu sa invaliditetom. Zapošljanjem osobe sa invaliditetom kompanija postaje društveno odgovorna i postaje primer dobre prakse u svojoj sredini a tendencija je da u narednom periodu prilikom finansijske podrške privredi od strane države prednost imaju kompanije koje posluju na društveno odgovoran način (jedan od vidova društveno odgovornog poslovanja je i zapošljavanje osoba sa invaliditetom).

 

  1. Uvodni sastanak predstavnika KASPEVa i kompanije koja ima potrebu da zaposli osobu sa invalidtetom

Kompanija koja ima potrebu da zaposli osobu sa invalidtetom šalje upit za sastanak KASPEVa Uvodni sastanak dogovara sastanak sa predstavnikom preduzeća i šalje upitnik koji preduzeće predstavnika KASPEVu. Nakon toka predstavnik KASPEVa popunjava pre sastanka.

 

  1. Upitnik o stanju preduzeća o zapošljavanju osobe sa invaliditetom

Preduzeća koja žele da dobiju uputstva kako da zaposle osobu sa invaliditetom popunjavaju upitnik o stanju i organizaciji preduzeća kao i o postojećoj prilagodjenosti kompanije osobama sa invaliditetom. Na osnovu upitka i u razgovoru predstavnici KASPEVa zajedno sa predstavnicima kompanije skeniraju odeljenja u kompaniji i kreiraju potencijalna radna mesta za osobu sa invaliditetom. i kompanije koja ima potrebu da zaposli osobu sa invaliditetom.

 

  1. Pretraga baze i savetovanje o odgovarajućoj OSI na osnovu iznetih potreba

Nakon savetodavnih usluga oko radnog mesta za osobu sa invaliditetom, predstavnici KASPEVa daće uputstvo o potencijalnoj osobi sa invaliditetom (na osnovu baze osoba sa invaliditietom koje poseduje KASPEV).

Nakon popunjavanja upitnika od strane kompanije ista dostavlja upitnik (elektronski ili na drugi odgovarajući način) predstavniku KASPEVa, koji na osnovu obavljenog razgovora u kompaniji i podataka iz upitnika, daje uputstvo za pretražugu baze radnosposobnih osoba sa invaliditetom u cilju dobijanja odgovarajućeg kandidata/kinju ili više njih za potrebe kompanije koja želi da zaposli osobu sa invaliditetom. Na osnovu trazenih kriterijuma, klijentu će biti dostavljeno uputstvo  kako da odabere najmanje 2 kandidata a najviše 8 kandidata. Poslodavac dobija informacije o kandidatima koji odgovaraju opisu za radno mesto na kom kompanija želi da zaposli osobu sa invaliditetom i kompanija dogovara zakazivanje razgovora sa kandidatima za posao.

 

 

  1. Pretraga baze i odabir odgovarajućih OSI na osnovu iznetih potreba

Preduzeće koje ima obavezu zapošljavanja osobe sa invaliditetom može da dogovori sa predstavnicima KASPEVa pretragu baze po parametrima koje ustanovi preduzeće. Pretraga baze predstavnici KASPEVa vršiće se na osnovu odgovarajućih kriterijuma i upitnika koji popuni poslodavac (Upitnik za poslodavce – pristupiti upitniku na posebnom dokumentu.). Konsultant KASPEVa u razgovoru sa predstavnikom kompanije upoznaće se sa radom kompanije i dobiće informacije o potencijalnim mogućim radnim mestima na kojima bi se mogla zaposliti osoba sa invaliditetom u kompaniji. Kroz uputstvo kako zaposliti osobu sa invaliditetom, predstavnici kompanije će videti da postoje različiti oblici invalidnosti i u skladu sa tim različite mogućnosti i različite vrste poslova koje osobe sa invalidtetom mogu da obavljaju. Obostranom komunikacijom predstavnika KASPEVa i predstavnika kompanije kroz kreiranje uputstva, sagledaće se realne mogućnosti za angažovanje odgovarajuće osobe sa invaliditetom.

 

 

  1. Razgovor izmedju kompanije i kandidata/kinja i odluka kompanije da li će zaposliti kandidata.

Kompanija odredjuje termin razgovora sa kandidatim. Razgovor može biti obavljen u prostorijama kompanije ili KASPEVa, po želji kompanije. Predstavnik KASPEVa će prisutvovati razgovoru izmedju kandidata i predstavnika kompanije, ukoliko  predstavnik kompanije to želi. Nakon razgovora kompanija donosi odluku da li želi da primi nekoga od kandidata sa kojima su obavljeni razgovori. Ukoliko kompanija nije zadovoljna dostavljenim kandidatima, predstavnici KASPEVa ponovo razgovaraju sa kompanijom u cilju uskladjivanja primedi kompanije i pronalaska odgovarajuće osobe sa potrebe poslodavca. Ukoliko ne postognu dogovor, razilaze se bez naknade kompanije prema predstavnicima KASPEVa.

 

 

  1. Promocija značaja zapošljavanja OSI kroz primere dobre prakse.

Kompanija popunjava listu zadovoljsta pruženom uslugom od strane KASPEVa i daje povratnu informaciju KASPEVu o načinima unapredjenja usluge uputsva o zapošljavanju osoba sa invaliditetom u cilju bolje zapošljivosti osoba sa invaliditetom.