Zakonska regulativa

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (Sl. glasnik RS br.36/2009), članom 24. propisuje da:

• poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da u radnom odnosu ima najmanje jednu osobu sa invaliditetom

• Poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu najmanje dve osobe sa invalditetom i na svakih narednih započetih 50 po jednu osobu sa invaliditetom.

Obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, poslodavac može da reguliše na više načina:

1. Da zaposli osobu sa invaliditetom u skladu sa zakonom

2. Da uplati iznos od 50% prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio (iznos se kreće u rasponu od 450.000 do 500.000 dinara po obavezi zapošljavanja jedne osobe sa invalidtetom).

3. Saradnjom i kupovinom proizvoda i usluga od preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju u vrednosti od 20 prosečnih zarada u privredi Republike Srbije prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu zaključenja ugovora, oslobađa se obaveze zapošljavanja jedne osobe sa invaliditetom za period od 12 meseci od dana izvršenja obaveze (izuzev obaveza nastalih u realizaciji ugovora iz oblasti trgovine na veliko).

Dokumenat o OSi – pročitajte više

Preduzeće koje ima zakonski obavezu da zaposli OSI

Razvoj današnjeg međunarodnog prava uslovio je činjenicu, da se u svakom pravnom sistemu pored domaćih pravnih akata primenjuju i međunarodni pravni propisi od interesa za opšti razvoj društva i države, i postizanje jednakog nivoa ljudskih prava među državama. I naša zemlja prati te trendove i usklađuje svoj pravni sistem sa međunarodnim konvencijama i standardima. Iz ovih opštih principa deriviraju se prava građana, po ma kom kriterijumu da se oni posmatraju,tj grupišu.

Najšire gledano prava su utvrđena:

1. Ustavom Republike Srbije( „Sl. Glasnik RS“ broj 98/06)
2. Međunarodnim konvencijama i dokumentima
3. Zakonima i drugim propisima
Prava osoba sa invaliditetom – u širem smislu
Razvoj današnjeg međunarodnog prava uslovio je činjenicu, da se u svakom pravnom sistemu pored domaćih pravnih akata primenjuju i međunarodni pravni propisi od interesa za opšti razvoj društva i države, i postizanje jednakog nivoa ljudskih prava među državama. I naša zemlja prati te trendove i usklađuje svoj pravni sistem sa međunarodnim konvencijama i standardima. Iz ovih opštih principa deriviraju se prava građana, po ma kom kriterijumu da se oni posmatraju,tj grupišu.

Najšire gledano prava su utvrđena:

1. Ustavom Republike Srbije( „Sl. Glasnik RS“ broj 98/06)
2. Međunarodnim konvencijama i dokumentima(Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom)
3. Zakonima i drugim propisima

Prava utvrđena Ustavom:

1. Svako ima pravo na zaštitu zdravlja.
2. Deca, trudnice i stara lica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu izjavnih prihoda, kad to pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu, a druga lica pod uslovima utvrđenim zakonom.
3. Svako ima pravo na rad.
4. Jamči se sloboda rada, slobodan izbor zanimanja i zaposlenja i učešće u upravljanju. Svakome je, pod jednakim uslovima, dostupno radno mesto i funkcija.
5. Građanima koji su delimično sposobni za rad zajemčuje seosposobljavanje za odgovarajući posao i obezbeđuju se uslovi za njihovo zapošljavanje, u skladu sa zakonom.
6. Država obezbeđuje socijalnu sigurnost građanima koji su nesposobni za rad, a nemaju sredstva za izdržavanje.

Zabranjena je diskriminacija neposredna,ili posredna, naročito po osnovu:

1. Rase
2. Pola,
3. Nacionalne pripadnosti,
4. Društvenog porekla,
5. Rođenja,
6. Veroispovesti,
7. Političkog ili drugog uverenja,
8. Imovnog stanja
9. Kulture,
10. Jezika,
11. Starosti,
12. Psihičkog ili fizičkog invaliditeta

Drugi propisi koji posebno tretiraju pitanja pravnog položaja osoba sa invaliditetom su:
• Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom,donet 17.04.2006(„Sl. Glasnik RS“ broj 33/06)
• Strategija za unnapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, usvojena 05.01.2007 (Sl. Glasnik RS broj 1/07), i
• Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2013 do 2015. godine („Sl. Glasnik RS“ broj 73/13),usvojen je takođe Krovni zakon o zabrani diskrimminacije(„Sl. Glasnik RS“ broj 22/09).

Sva druga prava i mogućnosti koje osobe sa invaliditetom mogu da ostvare u Republici Srbiji možete pronaći u dokumentu Prava, mogućnosti i obaveze osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Dokument o OSi