Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Postoje 3 mogućnosti regulisanja obaveze poslodavaca za zapošljavanje OSI u Republici Srbiji. Upoznajte se sa potrebama i mogućnostima rada osoba sa invaliditetom u Vašem preduzeću. Kroz virtuelno preduzeće videćete koliko je jednostavno zaposliti osobu sa invaliditetom i koje su potrebe različitih odeljena u kompaniji, kako bi se zaposlila osoba sa invaliditetom.

Mogućnost 1. Zaposli osobu sa invaliditetom

U cilju ispunjenja Zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invlaiditetom plaćanja penala i ostvarenja ušteda za kompaniju nudimo vam uslugu korišćenja baze radnosposobnih osoba sa...

pogledaj više

Mogućnost 2. Saradnja sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju

Ispunite obavezu zapošljavanja OSI saradnjom i kupovinom proizvoda i usluga od članica KASPEVa, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI. U delu POGLEDAJ VIŠE treba linkovati na responsible aplikaciju.

pogledaj više

Mogućnost 3. Plaćanje rehabilitacione takse

Uplatom sredstava, u visini iznosa utvrđenog saglasno članu 26. Zakona, na uplatni račun budžeta Republike Srbije broj 840-745126843-22 koja pripadaju Budžetskom fondu za profesionalnu...

pogledaj više

Preduzeće koje ima obavezu da zaposli OSI

Saradnja preduzeće koje ima obavezu da zaposli OSI sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ukoliko preduzeće ne želi da zaposli...

pogledaj više

Zakonska regulativa

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (Sl. glasnik RS br.36/2009), članom 24. propisuje da: • poslodavac koji ima od 20 do...

pogledaj više

Virtualno preduzeće i prilagođenost

Upoznajte se sa potrebama i mogućnostima rada osoba sa invaliditetom u Vašem preduzeću. Kroz virtuelno preduzeće videćete koliko je jednostavno zaposliti osobu sa invaliditetom i koje su potrebe različitih odeljena u kompaniji, kako bi se zaposlila osoba sa invaliditetom.

Podrška zapošljavanja OSI

Kroz različite programe na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, kompanije koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom mogu da koriste sredstva u cilju što bolje integracije i jednostavnijeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Vesti

Uplatom sredstava, u visini iznosa utvrđenog saglasno članu 26. Zakona, na uplatni račun budžeta Republike Srbije broj 840-745126843-22 koja pripadaju Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju… .